[Nadzór sprawowany przez instytucję zarządzającą] - Art. 7. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Nadzór sprawowany przez instytucję zarządzającą] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  7.  [Nadzór sprawowany przez instytucję zarządzającą]
1. 
Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad:
1)
agencją płatniczą - w zakresie wykonywania zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy i pomocy technicznej,
2)
podmiotami wdrażającymi - w zakresie wykonywania zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy,
3)
instytucjami pośredniczącymi - w zakresie wykonywania zadań instytucji zarządzającej

- pod względem wykonywania tych zadań zgodnie z przepisami prawa i programem.

2. 
Instytucja zarządzająca, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może w szczególności:
1)
wydawać wytyczne i polecenia;
2)
żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów;
3)
przeprowadzać kontrole.
3. 
Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być skierowane wyłącznie do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych przez nie zadań.
4. 
Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wiążą podmioty, do których są skierowane, i nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy o przyznanie, wypłatę i zwrot pomocy lub pomocy technicznej.