[Ponoszenie kosztów na realizację operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego] - Art. 57h. - Wspieranie rozwoju obszarów... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 57h. - [Ponoszenie kosztów na realizację operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  57h.  [Ponoszenie kosztów na realizację operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego]
1. 
(uchylony).
2. 
Do ponoszenia kosztów na realizację operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 43a ust. 5f-5h oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6.