[Zapewnienie funkcjonowania KSOW] - Art. 55. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Zapewnienie funkcjonowania KSOW] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  55.  [Zapewnienie funkcjonowania KSOW]
1. 
Funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "KSOW", zapewniają:
1)
instytucja zarządzająca - jako jednostka centralna;
2)
samorządy województw - jako jednostki regionalne;
3)
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - jako jednostki realizujące w poszczególnych województwach zadania KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania polegające na współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013;
4)
CDR - jako jednostka koordynująca realizację zadań KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013.
2. 
Do zadań jednostki centralnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie krajowym, w szczególności przez:
1)
identyfikację podmiotów współpracujących w ramach KSOW, zwanych dalej "partnerami KSOW";
2)
opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian we współpracy z jednostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4, podmiotami wdrażającymi i agencją płatniczą;
3)
realizację planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.
2a. 
W ramach współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2-4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza zgłaszają jednostce centralnej propozycje:
1)
działań do planu działania oraz jego zmian;
2)
operacji, które zamierzają realizować w ramach dwuletniego planu operacyjnego, oraz jego zmian.
2b. 
Propozycje, o których mowa w ust. 2a, zgłoszone przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, są przekazywane jednostce centralnej za pośrednictwem CDR po ich zaakceptowaniu przez CDR.
2c. 
Jednostka centralna uwzględnia propozycje, o których mowa w ust. 2a:
1)
w planie działania, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i programem;
2)
w dwuletnim planie operacyjnym, jeżeli są zgodne z przepisami prawa, programem i planem działania.
2d. 
Jednostka centralna może również:
1)
zgłosić uwagi do propozycji, o których mowa w ust. 2a, a jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza są obowiązane poprawić te propozycje i przekazać je niezwłocznie jednostce centralnej;
2)
wezwać jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencję płatniczą do wyjaśnień odnośnie do zgłoszonych propozycji, a te jednostki, podmioty i agencja płatnicza są obowiązane przedstawić niezwłocznie wyjaśnienia w tym zakresie.
3. 
Do zadań jednostki regionalnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW w województwie, w szczególności przez:
1)
identyfikację partnerów KSOW w województwie;
2)
realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.
4. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może upoważnić, w drodze rozporządzenia, jednostkę sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, mając na względzie określone w programie zasoby i doświadczenie, jakie powinien posiadać podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej oraz konieczność zapewnienia realizacji co najmniej działań wymienionych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013.
5. 
W przypadku upoważnienia:
1)
jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, realizacja jej zadań jest finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej;
2)
(uchylony).
5a. 
W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej:
1)
zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji instytucji zarządzającej, oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja zarządzająca;
1a)
propozycje operacji do planu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt vi rozporządzenia nr 1305/2013, oraz propozycje zmian tych operacji są zgłaszane instytucji zarządzającej; do tych propozycji stosuje się przepisy ust. 2c i 2d;
2)
upoważniona jednostka:
a)
działa w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej,
b)
ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji; do ponoszenia kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji stosuje przepisy art. 43a ust. 5f-5h oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6.
5b. 
(uchylony).
6. 
Zadania jednostki regionalnej mogą być wykonywane przez podmiot, któremu samorząd województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy.