[Dodatkowe elementy umowy o finansowaniu] - Art. 50b. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 50b. - [Dodatkowe elementy umowy o finansowaniu] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  50b.  [Dodatkowe elementy umowy o finansowaniu]

Oprócz elementów określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1303/2013 umowa o finansowaniu zawiera co najmniej:

1)
oznaczenie jej przedmiotu i stron;
2)
określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych;
3)
zobowiązanie podmiotu, który wdraża instrument finansowy, do poddania się kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, agencję płatniczą, jednostkę certyfikującą, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli;
4)
określenie warunków rozwiązania umowy o finansowaniu;
5)
określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014.