[Powierzenie przeprowadzenia czynności kontrolnych innym podmiotom] - Art. 48. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Powierzenie przeprowadzenia czynności kontrolnych innym podmiotom] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  48.  [Powierzenie przeprowadzenia czynności kontrolnych innym podmiotom]

Agencja płatnicza może powierzyć przeprowadzenie:

1)
kontroli na miejscu - w przypadku poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c, oraz działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12,
2)
wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014 - w przypadku poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b

- innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.