Art. 113a. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 113a. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  113a. 

(uchylony).