[Uprawnienia kontrolującego] - Art. 27. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Uprawnienia kontrolującego] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  27.  [Uprawnienia kontrolującego]
1. 
W trakcie przeprowadzania kontroli kontrolujący ma prawo do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń zarządzającego obszarem;
2)
wglądu do dokumentów dotyczących działalności zarządzającego obszarem, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli;
3)
sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
4)
żądania od pracowników zarządzającego obszarem złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
5)
przeprowadzenia oględzin obiektów lub innych składników majątkowych;
6)
uczestniczenia w czynnościach związanych z realizacją zadań przez zarządzającego obszarem.
2. 
Kontrolujący jest obowiązany do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 6.