[Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; kontrole planowe i doraźne] - Art. 25. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; kontrole planowe i doraźne] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  25.  [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; kontrole planowe i doraźne]
1. 
Kontrolę przeprowadza pracownik urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwany dalej "kontrolującym", na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie jego tożsamości. Kontrolę może przeprowadzić więcej niż jeden pracownik urzędu.
2. 
Kontrolę przeprowadza się jako kontrolę planową lub doraźną.
3. 
Kontrola planowa obejmuje wszystkie lub określone zadania zarządzającego obszarem.
4. 
Kontrolę planową przeprowadza się nie częściej niż raz na dwa lata. Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.
5. 
Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości wykonywania zadań przez zarządzającego obszarem. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej mogą być w szczególności informacje o okolicznościach mających istotny negatywny wpływ na realizację zadań przez zarządzającego obszarem, zwłaszcza ujawnione w wyniku innej kontroli.
6. 
Kontrola doraźna może być przeprowadzona również na wniosek zarządzającego obszarem.