[Zakres kontroli sprawowanej przez ministra] - Art. 24. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Zakres kontroli sprawowanej przez ministra] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  24.  [Zakres kontroli sprawowanej przez ministra]

Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje kontroli zarządzającego obszarem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 7, oraz zadań powierzonych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 23, zwaną dalej "kontrolą", na zasadach określonych w niniejszej ustawie.