[Rada rozwoju obszaru gospodarczego] - Art. 11. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Rada rozwoju obszaru gospodarczego] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  11.  [Rada rozwoju obszaru gospodarczego]
1. 
Zarządzający obszarem powołuje radę rozwoju obszaru gospodarczego, zwaną dalej "radą".
2. 
W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego.
3. 
Strona przedsiębiorców reprezentowana jest przez przedstawicieli:
1)
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
2)
dużych przedsiębiorców

- w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

4. 
Jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane są przez przedstawicieli:
1)
województwa - po jednym przedstawicielu każdego województwa znajdującego się w granicach obszaru;
2)
gmin i powiatów.
5. 
Wyboru członków rady dokonuje zarządzający obszarem spośród zgłoszonych kandydatów. Zarządzający obszarem dokonuje wyboru członków rady, uwzględniając kwalifikacje i doświadczenie osób, które się zgłoszą. Przy wyborze członków rady zarządzający obszarem dąży do zachowania równowagi między grupami podmiotów, które są reprezentowane w radzie.
6. 
Rada przedstawia opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.
7. 
Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.
8. 
Organizację i tryb działania rady określa regulamin uchwalany przez radę na pierwszym jej posiedzeniu.
9. 
Członkom rady za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.
10. 
Obsługę rady zapewnia zarządzający obszarem.