Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  22.  [Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia]
1.  56  Osoba, która otrzymała nienależne wsparcie lub nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
2.  57  Za nienależne wsparcie uważa się wsparcie wypłacone:
1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o których mowa w art. 12 ust. 1;
2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.
2a.  58  Za nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia uważa się pożyczkę na spłatę zadłużenia wypłaconą na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której pożyczkę na spłatę zadłużenia przyznano.
3.  59  Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia następuje na rachunek Funduszu w terminie 30 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia.
56 Art. 22 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
57 Art. 22 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
58 Art. 22 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
59 Art. 22 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.