Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  12.  38 [Wstrzymanie wypłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia]
1.  Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:
1) utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców - z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;
2) zbycia przedmiotu kredytowania - z dniem otrzymania informacji o zbyciu;
3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego - z dniem upływu okresu wypowiedzenia;
4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania - z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;
5) spłaty kredytu - z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;
6) zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2;
7) zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 7, kredytobiorca jest uprawniony do złożenia nowego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli spełnia co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1. Do czasu rozpatrzenia wniosku wypłaty wsparcia przyznanego na dotychczasowej podstawie nie wstrzymuje się.
3.  Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadku powzięcia informacji, że została ona przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.
38 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.