Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  11.  [Obowiązki informacyjne]
1.  Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:
1) powiatowy urząd pracy - o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę;
2) kredytodawcę o:
a) zbyciu przedmiotu kredytowania,
b) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
c) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
d) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
e) wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty.
2.  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:
1) zbyciu przedmiotu kredytowania;
2) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia;
3) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
4) 37  utracie statusu bezrobotnego - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;
5) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia.
37 Art. 11 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.