Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.68.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 1946 r.
o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 4, poz. 27) zarządza się, co następuje:
W miastach: Nowym Sączu i Tarnowie województwa krakowskiego oraz w mieście Sopot województwa gdańskiego wprowadza się publiczną gospodarkę lokalami w całości, a w mieście Gnieźnie województwa poznańskiego - publiczną gospodarkę lokalami mieszkalnymi z wyłączeniem lokali użytkowych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom: Administracji Publicznej, Sprawiedliwości i Odbudowy oraz innym Ministrom, każdemu w zakresie jego działania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.