Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.778

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 26 października 1921 r.
w przedmiocie wprowadzenia płatnych blankietów telegraficznych nadawczych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 1922 r. wprowadza się płatne blankiety telegraficzne do nadawania telegramów państwowych i prywatnych po cenie b marek za sztukę.
§  2. Począwszy od tego dnia pobierać się będzie za każdy telegram państwowy i prywatny z wyjątkiem telegramów nadawanych na blankietach własnego nakładu i telegramów nadawanych na czerwonych blankietach jako odpowiedź zapłacona, prócz przypadającej należytości telegraficznej także 5 mk. za blankiet.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1922 r.