Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.74.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty:
1) w których zadomowiła się zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, zwane dalej "strefą zasiedlenia", które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) zagrożone rozprzestrzenieniem się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, zwane dalej "strefą ryzyka", które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w strefie zasiedlenia do dnia 31 grudnia 2009 r. przy uprawie kukurydzy nakazuje się stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie:
1) raz w okresie trzech kolejnych sezonów uprawowych albo
2) dwa razy w okresie trzech kolejnych sezonów uprawowych, jeżeli w czasie co najmniej jednego sezonu uprawowego, w którym jest ona uprawiana:
a) zostaną zastosowane zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo
b) zostanie ona wysiana po dniu 1 lipca.
2. W strefie zasiedlenia, w miejscu produkcji, w którym nie stwierdzono zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej przy uprawie kukurydzy w ramach prac nad tworzeniem nowych jej odmian, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze, nakazuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.:
1) informowanie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", o zamiarze prowadzenia uprawy kukurydzy w monokulturze;
2) w każdym sezonie uprawy kukurydzy, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:
a) prowadzenie kontroli występowania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej przy użyciu pułapek feromonowych,
b) stosowanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.
§  3. W strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2009 r. przy uprawie kukurydzy nakazuje się stosowanie:
1) zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz w okresie dwóch kolejnych sezonów uprawowych albo
2) zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w każdym sezonie jej uprawy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.
§  4. W strefie zasiedlenia oraz w strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2009 r.:
1) nakazuje się:
a) niszczenie samosiewów kukurydzy,
b) przy uprawie kukurydzy:
wykonanie głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych,
czyszczenie maszyn używanych na gruntach, na których jest ona uprawiana, z ziemi i resztek roślinnych przed przemieszczeniem ich poza obszar strefy zasiedlenia albo strefy ryzyka;
2) zakazuje się przemieszczania poza obszar tych stref:
a) świeżych roślin kukurydzy oraz ich części w każdym sezonie jej uprawy przed dniem 15 października,
b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których jest uprawiana kukurydza.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową (Dz. U. Nr 97, poz. 669).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają decyzję Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 POWIATY, W KTÓRYCH ZADOMOWIŁA SIĘ ZACHODNIA KUKURYDZIANA STONKA KORZENIOWA

Lp.WojewództwoPowiat
123
1dolnośląskieząbkowicki
2lubelskiebiłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, opolski, puławski, tomaszowski, zamojski, miasta na prawach powiatu: Lublin, Zamość
3małopolskiebocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
4mazowieckielipski
5opolskiebrzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski, prudnicki, miasto na prawach powiatu Opole
6podkarpackiebieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg
7śląskiebielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
8świętokrzyskiebuski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 POWIATY, ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZIANEJ STONKI KORZENIOWEJ

Lp.WojewództwoPowiat
123
1dolnośląskiedzierżoniowski, kłodzki, oławski, strzeliński
2lubelskiechełmski, lubartowski, łęczyński, rycki, świdnicki, miasto na prawach powiatu: Chełm
3małopolskiechrzanowski, olkuski, oświęcimski
4mazowieckiekozienicki, radomski, zwoleński, miasto na prawach powiatu Radom
5opolskiekluczborski, namysłowski, oleski, strzelecki
6śląskiebieruńsko-lędziński, gliwicki, zawierciański, miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze
7świętokrzyskiekielecki, ostrowiecki, starachowicki, włoszczowski, miasto na prawach powiatu Kielce