Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1855

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Na podstawie art. 61b ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na finansowanie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

Ksn = Asn-1 x S

gdzie:

Ksn - oznacza należną wpłatę,

Asn-1 - oznacza aktywa bilansowe spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, za który jest należna wpłata, a w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - aktywa bilansowe na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 4.

2.  Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

An-1 - oznacza sumę aktywów bilansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

K = PKn - (PKn-1 - WKn-1)

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), zwanej dalej "ustawą o nadzorze", ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4.  Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,024%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,024%.
§  3.  Do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.
§  4. 
1.  Należną wpłatę spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszcza w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  Do ustalenia należnej wpłaty spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przyjmuje dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym.
3.  W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) wskazanie sumy aktywów bilansowych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym;
3) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
4) wysokość należnej wpłaty;
5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
6) datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.
4.  Deklaracja, o której mowa w ust. 3, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
5.  Deklarację, o której mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa rozpoczynająca działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.
2.  W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tej kasy.
§  6. 
1.  Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.
2.  Do dnia 31 października 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;
2) koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019.
3.  Należną wpłatę za rok 2019 spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszcza do dnia 30 listopada 2019 r.
4.  Zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconą przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zalicza się na poczet należnej wpłaty za rok 2019.
5.  Jeżeli wysokość zaliczki na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewyższa wysokość należnej wpłaty za rok 2019, nadwyżka wpłaty podlega zwrotowi na jej rzecz do dnia 30 listopada 2019 r.
6.  Zaliczka na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, która rozpoczęła działalność w roku 2019, podlega zwrotowi na jej rzecz do dnia 30 listopada 2019 r. Zaliczek należnych od tych kas, a nieuiszczonych, nie wpłaca się.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1212).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

Nazwa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

.............................................................

.............................................................

NIP:

.............................................................

Poz.WyszczególnienieDane, w tym kwoty zaokrąglone do pełnych złotych
1Suma aktywów bilansowych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym, ustalona na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego
2Wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym
3Wysokość należnej wpłaty
4Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
5Data wpłaty, o której mowa w poz. 4

 Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

 ........................................................................

 ........................................................................

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do

 złożenia deklaracji)