§ 3. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2017.2027 - OpenLEX

§ 3. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2027

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  3. 
1. 
Wniosek pracownika oraz wniosek pracodawcy składa się marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.
2. 
Do wniosku pracownika dołącza się informacje lub dokumenty uprawdopodobniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę, w tym oświadczenie pracownika o stanie faktycznym lub prawnym pracodawcy lub oświadczenie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.
3. 
Do wniosku pracodawcy dołącza się:
1)
zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;
2)
kopię wniosku o ogłoszenie upadłości z dołączonymi do niego dokumentami wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie;
3)
podpisane przez pracowników oświadczenia zawierające dane, o których mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy.