Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1916 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory formularzy wniosków o:
a) wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
b) wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1;
3) wzory dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
§  2. 
1.  Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Do wniosków o:
1) wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;
2) wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.
2.  Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:
1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
2) mają wymiary 4,5 cm x 3,5 cm;
3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4) przedstawiają twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
5) przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;
6) przedstawiają cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3.  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§  4. 
1.  Wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

WNIOSEK*

O WYDANIE / WYMIANĘ

dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

WNIOSEK*

O WYDANIE / WYMIANĘ

karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).