Właściwość władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.50.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemyślu i Handlu o właściwości władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.

Na podstawie art. 10 przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządza się co następuje:
Władze przemysłowe są właściwe da wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi - obok lub zamiast policji państwowej - w wypadkach, gdy naruszenie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) lub przepisów, wydanych w wykonaniu tego rozporządzenia, ulega w myśl art. 126 tego rozporządzenia karze według powszechnych ustaw karnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.