Włączenie gminy wiejskiej Demycze do gminy miejskiej Zabłotowa w powiecie śniatyńskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.60.602

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1924 r.
o włączeniu gminy wiejskiej Demycze do gminy miejskiej Zabłotowa w powiecie śniatyńskim.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 92, poz. 719), zarządza się co następuje:
Do gminy miejskiej Zabłotowa włącza się gminą wiejską Demycze.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.