Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1462 t.j.

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Art.  1. 
1.  Włącza się Akademię Medyczną im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, zwaną dalej "Akademią", do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwanego dalej "Uniwersytetem", z dniem 12 maja 1993 r.
2.  Z dniem włączenia znosi się Akademię.
Art.  2. 
1.  Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej działalności:
1) prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
2) prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 385, z późn. zm.) 1  ,
3) uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm) 2 .
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
Art.  3. 
1.  Uniwersytet przejmuje, z dniem włączenia, prawa i zobowiązania Akademii.
2.  Zakres praw oraz zobowiązań Akademii, o których mowa w ust. 1, ustalą Akademia oraz Uniwersytet w formie protokołu. Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu.
Art.  4. 
1.  Z dniem włączenia Akademii do Uniwersytetu:
1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;
2) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu;
3) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;
4) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą dyrektora administracyjnego Uniwersytetu.
2.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zachowują uprawnienia do nadawania stopni naukowych, posiadane przez jednostki organizacyjne Akademii.
Art.  5. 
1.  Organizację uczelni oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania, wynikające z włączenia Akademii do Uniwersytetu, określi statut uchwalony przez senat Uniwersytetu.
2.  Senat Uniwersytetu określi zasady wyodrębnienia finansowego jednostek Uniwersytetu realizujących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1.
Art.  6. 
1.  Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy rektor oraz prorektorzy Uniwersytetu pełnią funkcje do końca swojej kadencji; rektor Akademii staje się prorektorem Uniwersytetu, a prorektorzy Akademii przestają pełnić swoje funkcje.
2.  Rektor i prorektorzy Uniwersytetu, wybrani zgodnie ze statutem, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozpoczynają pełnienie swoich funkcji od dnia 1 września 1993 r.
Art.  7. 

Przyjmowanie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 1993/1994 na kierunki prowadzone przez Akademię, przed dniem jej włączenia do Uniwersytetu, odbędzie się na zasadach obowiązujących w Akademii przed tym dniem.

Art.  8. 

W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą art. 10 ust. 2-5 ustawy o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Ustawa utraciła moc z dniem 1 września 2005 r. na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.
2 Ustawa utraciła moc z dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.