§ 9. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2459 - OpenLEX

§ 9. - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2459

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 2104), które na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.