§ 4. - Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. - Dz.U.2020.367 - OpenLEX

§ 4. - Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.367

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2020 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.