Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1798

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, ustala się na 3,28.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 maja 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 726).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.