Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustala się na 3,28.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 157).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.