Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1569 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  19.  [Prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez weterana lub weterana poszkodowanego]
1.  21  Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 137a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania.
3.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania, uwzględniając w szczególności specyfikę umundurowania i wyekwipowania poszczególnych rodzajów wojsk i służb.
21 Art. 19 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 października 2019 r.