[Prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez weterana lub weterana poszkodowanego] - Art. 19. -... - Dz.U.2022.2205 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez weterana lub weterana poszkodowanego] - Weterani działań poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  19.  [Prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez weterana lub weterana poszkodowanego]
1. 
Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. 
Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania, uwzględniając w szczególności specyfikę umundurowania i wyekwipowania poszczególnych rodzajów wojsk i służb.