Wejście w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1992 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.122.546

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1993 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 października 1993 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie w dniu 18 stycznia 1993 r.