Art. 12. - [Roszczenie odszkodowawcze] - Wdrożenie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.970 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  12.  [Roszczenie odszkodowawcze]
1. 
W przypadku naruszeń zasady równego traktowania określonych w niniejszej ustawie, w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim, urlopem opiekuńczym, urlopem wychowawczym, zwolnieniem od pracy z powodu działania siły wyższej lub elastyczną organizacją pracy, osobom fizycznym przysługuje roszczenie, o którym mowa w art. 13.
2. 
W przypadku naruszeń określonych w art. 10, roszczenie, o którym mowa w art. 13, przysługuje osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli naruszenie nastąpiło wobec nich.