Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.614

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "radcami":
1) nagród jubileuszowych, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261);
2) odpraw z tytułu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Radca nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
§  3.  Przy ustalaniu okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej oraz odprawy z tytułu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§  4.  Jeżeli radca pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej oraz odprawy z tytułu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury wlicza się jeden z tych okresów.
§  5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez radcę prawa do tej nagrody.
§  6. 
1.  Podstawę ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące radcy w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla radcy jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
2.  Jeżeli radca nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące radcy w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
3.  Wysokość nagrody jubileuszowej ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§  7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę radcy, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§  8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający radcę do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
§  9.  Radcy, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
§  10.  Przepisy § 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie w razie, gdy w dniu, w którym radca udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia, oraz w razie, gdy radca prawo to nabędzie w terminie 12 miesięcy od tego dnia.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury (Dz. U. poz. 282).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).