Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi - Rozdział 3 - Warunki techniczne, jakim powinny... - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  3

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi

§  313.  [Dopuszczalne wartości czynników szkodliwych dla zdrowia]
1. 
Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego nie może być wykonany z materiałów i elementów wyposażenia niespełniających wymagań przepisów odrębnych w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
2. 
Średnie wartości roczne ekwiwalentnego stężenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości, określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania.
§  314.  [Budynek w strefie przekraczającej dopuszczalny poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego]
Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie może być wzniesiony na obszarach stref, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego, określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.