Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich - Rozdział 9 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich... - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 9 - Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  9

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

§  282.  [Budynki IN o kubaturze brutto do 1.500 m3]
Od wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków, określonych w § 212, zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1500 m3.
§  283.  [Podłogi, ściany i stropy z materiałów niepalnych]
Paszarnie, kotłownie i inne pomieszczenia wyposażone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujące się w budynkach IN, powinny mieć podłogi, ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych.
§  284.  [Wymagania ewakuacyjne budynku IN]
Budynek IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne:
1)
odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt - 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m;
2)
w bezściółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jeżeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne;
3)
w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniżeli wymieniona w pkt 2 należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji;
4)
wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
§  285.  [Możliwość umieszczenia części mieszkalnej i gospodarczej w jednym budynku]
Dopuszcza się umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami:
1)
część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia,
2)
między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60.