Rozdział 4 - Prawa. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  IV.

Prawa.

§  17.
Kandydaci kontraktowi otrzymują jako wynagrodzenie:
a)
żołd - w wysokości 8 groszy dziennie, płatny dekadami z dołu,
b)
dodatek służbowy - w wysokości 45 zł miesięcznie, płatny z góry,
c)
wyżywienie w naturze - według norm, ustalonych dla szeregowych armii,
d)
umundurowanie,
e)
bieliznę,
f)
zakwaterowanie w koszarach.
§  18.
Po roku służby przygotowawczej kandydaci kontraktowi uzyskują prawo do 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.
§  19.
(1)
W czasie urlopu kandydat kontraktowy nie otrzymuje wyżywienia ani w naturze ani równowartości w gotówce.
(2)
Termin rozpoczęcia urlopu ustala właściwy przełożony zależnie od warunków służbowych.
(3)
Jeżeli służba tego wymaga, właściwy przełożony może wezwać urlopowanego do natychmiastowego powrotu. Udowodnione koszty przejazdu w obie strony, spowodowane odwołaniem z urlopu, ponosi Skarb Śląski.
§  20.
(1)
Kandydaci kontraktowi mogą otrzymać urlop dla załatwienia spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych nie przekraczający jednorazowo 3 dni; termin ten może być przedłużony tylko w przypadkach wyjątkowych.
(2)
Urlopy takie nie są wliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego.
§  20a. 1
1)
W razie śmierci kandydata kontraktowego przyznaje się osobie, która poniosła koszty pogrzebu, zwrot tych kosztów, na zasadach obowiązujących w stosunku do szeregowych Policji Województwa Śląskiego.
(2)
Wysokość wynagrodzenia kandydata kontraktowego dla wymiaru zwrotu kosztów pogrzebu określa się na 90 zł miesięcznie.
1 § 20a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1939 r. (Dz.U.39.3.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1939 r.