Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.248 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który nie wykorzystał przysługującego prawa przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku kalendarzowym do obranej miejscowości w kraju i z powrotem, przyznaje się na każdą uprawnioną osobę zryczałtowany równoważnik pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej na odległość 1000 km, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustalany według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.
2.  Zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca się na wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia.
§  3.  W razie zbiegu uprawnień do zryczałtowanego równoważnika pieniężnego z tytułu służby obojga małżonków osoby uprawnione mogą skorzystać z tego prawa tylko z jednego tytułu.
§  4.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do warunków przyznawania funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej od dnia 16 czerwca 2002 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.................................................................................

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza)

.................................................................................

(jednostka organizacyjna Straży Granicznej)

WNIOSEK

o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej

1. Wnoszę o wypłacenie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego przysługującego w razie niewykorzystania przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej na odległość 1000 km dla następujących osób:
Imię i nazwiskoPokrewieństwoData urodzeniaRodzaj ulgi przejazdowej oraz tytuł, z jakiego ona przysługuje*Należność w złInne dane**
składający oświadczenieX
małżonekX
razem
2. Oświadczam, że osoby wymienione w powyższym wykazie:
- nie korzystały i nie będą korzystać w ............... roku z przysługującego prawa przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej,
- spełniają wszystkie warunki uprawniające do przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

............................................................................

(data i podpis funkcjonariusza)

POUCZENIE:

Prawo do przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej przysługuje funkcjonariuszowi, jego małżonkowi oraz dzieciom własnym, dzieciom małżonka, dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie, które:

1) nie ukończyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów;
2) stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.
3. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

..................................... ....................................................

(data) (podpis osoby sprawdzającej)

4. Zatwierdzam należność w kwocie zł .....................................................................................

(słownie złotych)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................... ....................................................

(data) (podpis osoby zatwierdzającej)

5. Adnotacja organu finansowego:

należność brutto ................................ zł

podatek ............. % .......................... zł

do wypłaty ....................................... zł

Wypłatę równoważnika za rok ................... w kwocie ............................................................ zł

odnotowano w ewidencji uposażeń.

..................................... .....................................................................

(data) (podpis pracownika komórki finansowej)

6. Kwotę złotych .......................................................................................................................

(słownie złotych)

.......................................................................................................................................................

..................................................................... otrzymałem.

..................................... ....................................................

(data) (podpis funkcjonariusza)

______

* Należy wpisać odpowiednio: "ustawa" - w przypadku uprawnień wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138).

** Np. w razie niepełnosprawności dziecka powyżej 18 lat należy podać stopień niepełnosprawności oraz rok otrzymania decyzji.