Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.867

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej "ustawą".
§  2. Funkcjonariuszowi celnemu, który realizuje zadania określone w:
1) art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628);
2) art. 2 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 7 lit. a ustawy, mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
§  3. Środki przymusu bezpośredniego mogą być przyznane funkcjonariuszowi celnemu, który odbył szkolenia w zakresie:
1) sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,
2) zasad postępowania po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego

- udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 194, poz. 1498), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 83 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).