Rozdział 9 - Postępowanie z przesyłkami uszkodzonymi - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  9

Postępowanie z przesyłkami uszkodzonymi

§  62.
1.
W wypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, podmiot powinien niezwłocznie odpowiednio ją zabezpieczyć, a w uzasadnionych wypadkach sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W wypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia listu wartościowego lub paczki pocztowej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek ich zawartości, podmiot świadczący usługę może otworzyć przesyłkę w celu protokolarnego stwierdzenia stanu zawartości i zabezpieczenia jej przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem.
3.
Podmiot może żądać opłaty za zabezpieczenie przesyłki, w wypadku gdy zniszczenie nastąpiło w wyniku niezachowania przez nadawcę przepisów lub regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z danej usługi.
4.
Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 1 i 2, placówka oddawcza zawiadamia adresata o:
1)
stanie przesyłki,
2)
prawie żądania zbadania zawartości,
3)
możliwości odbioru przesyłki z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie,
4)
terminie odbioru przesyłki.
5.
Uszkodzone listy wartościowe i paczki pocztowe wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej.
6.
Jeżeli w placówce oddawczej dokonuje się badania zawartości przesyłki na wniosek adresata, powinno to nastąpić w jego obecności, po pokwitowaniu odbioru przesyłki i uiszczeniu należności obciążających tę przesyłkę. Sporządzenie protokołu jest konieczne w razie:
1)
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości,
2)
przyjęcia przesyłki przez odbiorcę z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie.
7.
Jeżeli adresat nie zgłosił się w określonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki w placówce oddawczej, przesyłka podlega zwrotowi do nadawcy, z zachowaniem przepisów § 21 ust. 2 i 3.
§  63.
1.
W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej lub jej część uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przewozu, pracownicy placówki pocztowej komisyjnie niszczą zepsutą zawartość.
2.
O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej zawiadamia się nadawcę, nie pobierając od niego należności ciążących na paczce, chyba że zepsucie nastąpiło w wyniku niezachowania przez nadawcę przepisów lub regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z danej usługi.
3.
Paczki pocztowe z nie zepsutą częścią zawartości traktuje się jak paczki uszkodzone.