Rozdział 7 - Doręczanie i wydawanie przesyłek i przekazów pocztowych - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  7

Doręczanie i wydawanie przesyłek i przekazów pocztowych

§  44.
1.
Przesyłka lub przekaz pocztowy podlegają doręczeniu adresatowi w miejscu wskazanym przez nadawcę, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w rozporządzeniu, gdy przesyłka lub przekaz pocztowy są wydawane w placówce oddawczej.
2.
Przez doręczenie zwykłych przesyłek listowych adresatowi w miejscu wskazanym przez nadawcę rozumie się także włożenie ich do skrzynki do doręczania korespondencji.
§  45.
1.
Przesyłka lub przekaz pocztowy, których adresatem jest jedno z małżonków, mogą być doręczone lub wydane w placówce oddawczej drugiemu małżonkowi, o ile żadne z nich nie zgłosiło w tym zakresie sprzeciwu, o którym mowa w § 46 ust. 3.
2.
Przesyłka lub przekaz pocztowy, których adresatem jest małżeństwo, może być doręczona lub wydana w placówce oddawczej każdemu z małżonków.
3.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, na małżonku odbierającym przesyłkę lub przekaz pocztowy ciąży obowiązek udowodnienia faktu pozostawania w związku małżeńskim z adresatem tej przesyłki lub przekazu pocztowego.
§  46.
1.
W wypadku nieobecności adresata przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, niezależnie od ich wartości, doręcza się jego przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi.
2.
W wypadku nieobecności adresata, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, jeżeli ich wartość nie przekracza granicznej wartości, doręcza się osobie pełnoletniej zamieszkałej, wraz z adresatem, jeśli wobec takiej formy doręczenia adresat nie zgłosił sprzeciwu.
3.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, zgłasza się osobiście, na piśmie, we właściwej placówce oddawczej, uiszczając przy zgłoszeniu takiego zlecenia odpowiednią opłatę.
4.
Przesyłkę lub przekaz pocztowy wydaje się w placówce oddawczej adresatowi, a innym odbiorcom - na zasadach określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 55.
§  47.
1.
W wypadku przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych - jeżeli w chwili ich doręczania stwierdza się nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych, o którym mowa w § 45 i 46, do odbioru przesyłki lub przekazu pocztowego - zawiadomienie o próbie doręczenia, wraz z informacją o miejscu i czasie ich odebrania w placówce oddawczej, pozostawia się w skrzynce do doręczania korespondencji lub przekazuje w inny powszechnie uznawany sposób.
2.
List polecony może być włożony do skrzynki do doręczania korespondencji, jeżeli żądanie takiego sposobu doręczania listów poleconych zostało zgłoszone przez adresata na piśmie w placówce oddawczej.
§  48.
Odbiorcy, o których mowa w § 45, 46 i 49 ust. 1, mają obowiązek wykazać swoją tożsamość przez okazanie jednego z następujących dokumentów:
1)
dowodu osobistego,
2)
tymczasowego dowodu osobistego,
3)
paszportu,
4)
legitymacji z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jej posiadacza,
5)
prawa jazdy.
§  49.
1.
Przesyłkę rejestrowaną doręcza się lub wydaje, z uwzględnieniem przepisu § 47 ust. 2, a kwotę przekazu pocztowego wypłaca odbiorcy - za pokwitowaniem.
2.
Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty przekazu pocztowego uważa się za odmowę ich przyjęcia, co powoduje ich zwrot do nadawcy, z zachowaniem odpowiednio przepisów § 21 ust. 2 i 3.
3.
Odmowy pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty przekazu pocztowego przez zamieszkałą razem z adresatem osobę pełnoletnią, nie będącą jego pełnomocnikiem ani ustawowym przedstawicielem, nie traktuje się jako odmowy ich przyjęcia przez adresata.
§  50.
1.
Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłkę lub przekaz pocztowy doręcza się osobie fizycznej upoważnionej do odbioru przez kierownika danej jednostki.
2.
Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba fizyczna odbywająca czynną służbę wojskową albo zatrudniona lub czasowo przebywająca w jednostce lub instytucji wojskowej, przesyłkę lub przekaz doręcza się dowódcy jednostki wojskowej albo kierownikowi instytucji wojskowej lub osobie fizycznej przez nich upoważnionej.
3.
Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba fizyczna:
1)
przebywająca w zakładzie, którego regulamin nie zezwala na osobiste odbieranie przesyłek lub przekazów pocztowych,
2)
tymczasowo aresztowana, odbywająca karę pozbawienia wolności lub karę aresztu

- przesyłkę lub przekaz pocztowy doręcza się kierownikowi albo naczelnikowi zakładu lub osobie fizycznej przez nich upoważnionej.

4.
Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce organizacyjnej o charakterze socjalno-bytowym, leczniczo-uzdrowiskowym, hotelu, pensjonacie lub innych, w których - z racji ich charakteru lub panującego powszechnie uznawanego zwyczaju - doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego adresatowi jest znacznie ograniczone lub niemożliwe, przesyłkę lub przekaz pocztowy doręcza się kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej.
5.
O udzieleniu upoważnień, o których mowa w ust. 1-3, udzielający mają obowiązek powiadomić właściwą placówkę oddawczą.
§  51.
1.
W wypadku przyjętych do przewozu i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:
1)
paczek pocztowych o masie przekraczającej 2.000 g,
2)
listów wartościowych i paczek pocztowych z podaną wartością, których wartość jest wyższa od granicznej wartości przesyłki,
3)
kwot przekazów pocztowych,
4)
przesyłek rejestrowanych traktowanych jako pobraniowe,
5)
przesyłek obciążonych należnościami celnymi,

podmiot może ograniczyć zakres doręczania do wydania w placówce oddawczej.

2.
Przesyłki i przekazy pocztowe, o których mowa w ust. 1, wydaje się odbiorcy w placówce oddawczej, która powinna być zlokalizowana nie dalej niż w miejscowości będącej siedzibą gminy właściwej terytorialnie dla miejscowości wskazanej w adresie.
§  52.
1.
W razie śmierci adresata, zwykłe przesyłki listowe doręcza się członkowi rodziny, który ostatnio razem z nim zamieszkiwał.
2.
Inne przesyłki niż wymienione w ust. 1 oraz przekazy pocztowe, w wypadku śmierci adresata, zwraca się nadawcom, a gdy to nie jest możliwe, traktuje się je jako niedoręczalne.
§  53.
Adresat przesyłki lub przekazu pocztowego nie może wymagać doręczenia przesyłki lub przekazu pocztowego w oznaczonych przez niego dniach i godzinach ani wskazywać placówki oddawczej, za której pośrednictwem mają być doręczane przesyłki lub przekazy pocztowe.
§  54.
1.
Odbiorca przesyłki lub przekazu pocztowego może żądać od doręczającego, w chwili odbioru przesyłki lub przekazu pocztowego, umieszczenia daty doręczenia, wraz z podpisem, na każdej przesyłce rejestrowanej traktowanej jako ekspresowa, liście poleconym, liście wartościowym, paczce pocztowej lub odcinku blankietu przekazu pocztowego przeznaczonego dla adresata.
2.
Jeżeli przesyłka rejestrowana jest wydawana w placówce oddawczej, odbiorca może zażądać sprawdzenia masy listu wartościowego lub paczki pocztowej z podaną wartością.
§  55.
Przesyłek lub przekazów pocztowych adresowanych na poste restante nie wydaje się osobom innym niż adresat.
§  56.
Jeżeli odbiorca stwierdził, że nie jest adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego, ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie placówkę oddawczą i przesyłkę lub przekaz pocztowy zwrócić.
§  57.
1.
Przesyłki i przekazy pocztowe powinny być odebrane przez adresata w placówce oddawczej w następujących terminach, zwanych dalej "terminami odbioru":
1)
48 godzin - paczki pocztowe z żywymi zwierzętami lub roślinami,
2)
14 dni - przekazy pocztowe i przesyłki inne niż wymienione w pkt 1.
2.
Bieg terminu odbioru rozpoczyna się:
1)
dla paczek pocztowych z żywymi zwierzętami lub roślinami - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia o nadejściu paczki, o którym mowa w § 47 ust. 1,
2)
dla przesyłek i przekazów pocztowych nadanych na poste restante - od dnia następnego po dniu nadejścia przesyłki lub przekazu pocztowego do placówki oddawczej,
3)
dla przesyłek i przekazów pocztowych innych niż wymienione w pkt 1 i 2 - od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia o przesyłce lub przekazie pocztowym, o którym mowa w § 47 ust. 1.
3.
Niedziel i świąt będących ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz ustalonych odrębnie dodatkowych dni wolnych od pracy nie wlicza się do terminów określonych w ust. 1 pkt 2.
4.
Na pisemne żądanie adresata przesyłki lub przekazu pocztowego placówka oddawcza może odpłatnie przechować przesyłkę lub przekaz pocztowy po upływie terminu ich odbioru.
5.
Nieodebranie przesyłki lub kwoty przekazu pocztowego w terminie odbioru powoduje ich zwrot do nadawcy, z zachowaniem przepisów § 21 ust. 2 i 3.
§  58.
1.
Doręczenie przekazu pocztowego uważa się za opóźnione, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o jego nadejściu nastąpiło później niż w czwartym dniu po dniu nadania przekazu pocztowego.
2.
Przekaz pocztowy uważa się za nie doręczony, jeżeli wypłata kwoty przekazu pocztowego lub doręczenie zawiadomienia o jego nadejściu nie nastąpiły w terminie czternastu dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania.
3.
Niedziel i świąt będących ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz ustalonych odrębnie dodatkowych dni wolnych od pracy nie wlicza się do terminów określonych w ust. 1 i 2.
§  59.
W wypadku gdy zgodnie z przepisami rozporządzenia doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego nastąpiło przez wydanie w placówce oddawczej, pobrana przy nadaniu opłata nie podlega zwrotowi w całości lub w części, z wyjątkiem wypadków określonych w art. 69 ustawy o łączności.