Rozdział 4 - Warunki nadawania paczek pocztowych - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  4

Warunki nadawania paczek pocztowych

§  29.
1.
Paczki pocztowe mogą być nadawane jako paczki pocztowe zwykłe lub paczki pocztowe z podaną wartością.
2.
Podana wartość paczki pocztowej nie może być niższa niż piętnastokrotność najniższej opłaty za przewóz paczki pocztowej jednokilogramowej pomnożonej przez wagę danej paczki podaną w kilogramach, przy czym część kilograma liczy się za cały.
3.
Nadawca może przekazać Poczcie Polskiej do przewozu i doręczenia paczkę pocztową, której wartość określił w kwocie nie wyższej niż maksymalna wartość paczek przyjmowanych przez Pocztę Polską do przewozu i doręczenia.
§  30.
Wielkość paczek pocztowych musi zawierać się w wymiarach:
1)
maksymalnych, których największy wymiar nie przekracza 1.500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3.000 mm,
2)
minimalnych, których strona adresowa nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów kartki pocztowej, o których mowa w § 23 ust. 3.
§  31.
1.
Masa paczki pocztowej nie może wynosić więcej niż 20.000 g.
2.
Masę paczki pocztowej z podaną wartością, ważącej nie więcej niż 2.000 g, ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych przypadkach - z tolerancją do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi.
§  32.
1.
Na warunkach szczególnych Poczta Polska może przyjmować do przewozu i doręczenia paczki pocztowe, których:
1)
wymiary są większe niż określone w § 30 pkt 1,
2)
masa jest większa niż 20.000 g,
3)
zawartość stanowią płyny, gazy, rzeczy kruche, łamliwe, żywe rośliny i zwierzęta, a także przedmioty lub substancje wymagające specjalnego traktowania w przewozie.
2.
Paczki pocztowe przyjmowane na warunkach szczególnych podlegają świadczeniu dodatkowemu, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 3.
§  33.
1.
Paczki pocztowe z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych są zwolnione od opłat.
2.
Za paczki pocztowe z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych uważa się w szczególności:
1)
książki i pisma, sporządzone odręcznie lub mechanicznie pismem Braille'a,
2)
nagrane na taśmach dzieła literackie, stanowiące tzw. książki mówione dla ociemniałych,
3)
nagraną na magnetycznych nośnikach informacji korespondencję ociemniałych, tzw. listy mówione.
3.
Na stronie adresowej paczki pocztowej z drukami dla ociemniałych nadawca powinien zamieścić napis: "Przesyłka ociemniałych - wolna od opłaty".
4.
Paczki pocztowe zawierające nośniki informacji wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 nadawane są do ociemniałych przez jednostki organizacyjne statutowo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania lub wypożyczania tych nośników informacji oraz zwracane do wymienionych jednostek, z zachowaniem następujących warunków:
1)
opakowanie paczek pocztowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci danej jednostki organizacyjnej lub pieczęci pocztowej placówki nadawczej w razie zwrotu przesyłki przez ociemniałego do tej jednostki,
2)
adres paczki pocztowej, adnotacje służbowe oraz napis "Przesyłka ociemniałych - wolna od opłaty" zamieszczone są na nalepce adresowej wydanej nakładem Polskiego Związku Niewidomych.
5.
Paczki pocztowe z nagraną na magnetycznych nośnikach informacji korespondencją ociemniałych nadawane przez ociemniałych pod adresem innych osób ociemniałych są zwolnione od opłat.
6.
Na stronie adresowej paczki pocztowej, o której mowa w ust. 5, powinien być umieszczony napis "Korespondencja ociemniałych - wolna od opłaty" oraz numer legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Niewidomych.
7.
Masa paczek pocztowych, o których mowa w ust. 2 i 5, nie może przekraczać 7.000 gramów.