Rozdział 3 - Warunki nadawania przesyłek listowych - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  3

Warunki nadawania przesyłek listowych

§  22.
Listy, z wyjątkiem listów wartościowych, oraz druki nie mogą zawierać monet, banknotów, papierów wartościowych, wartości dewizowych, platyny, złota, srebra, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i innych przedmiotów wartościowych.
§  23.
1.
Wymiary zwykłych przesyłek listowych, listów poleconych i listów wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinny wynosić:
1)
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
2)
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm.
2.
Wymiary listów zwykłych, druków, listów poleconych i listów wartościowych nadawanych w formie rulonu powinny wynosić:
1)
maksimum - suma długości plus podwójna średnica - 1.040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
2)
minimum - suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.
3.
Wymiary kartek pocztowych powinny wynosić:
1)
maksimum - 105x148 mm,
2)
minimum - 90x140 mm.
4.
Wymiary, o których mowa w ust. 1-3, przyjmuje się z tolerancją do 2 mm.
5.
Przesyłki o innych wymiarach niż określone w ust. 1-4 mogą być, na warunkach szczególnych, przyjmowane przez podmiot do przewozu i doręczenia.
§  24.
Nadawca może przekazać podmiotowi do przewozu i doręczenia zwykłą przesyłkę listową, list polecony lub list wartościowy, których masa nie przekracza maksymalnej masy tych przesyłek przyjmowanych przez ten podmiot do przewozu i doręczenia.
§  25.
1.
Prawa część strony adresowej kartki pocztowej jest przeznaczona na informację identyfikującą adresata oraz niezbędne oznaczenia.
2.
Widokówka i kartka okolicznościowa, spełniające warunki określone w ust. 1 oraz odpowiadające wymiarom, o których mowa w § 23 ust. 3, mogą być nadawane jako kartki pocztowe.
§  26.
1.
Druki powinny:
1)
być nadawane w stanie otwartym bądź być opakowane w sposób umożliwiający łatwe skontrolowanie zawartości,
2)
zawierać w górnym lewym rogu strony adresowej przesyłki umieszczony przez nadawcę wyraźny napis "Druk".
2.
Do przesyłanych druków nie wolno załączać dodatkowo korespondencji ani przedmiotów.
3.
Druki spełniające warunki dla kartek pocztowych mogą być nadawane bez opakowania.
4.
Osoba nadająca systematycznie lub jednorazowo co najmniej tysiąc jednakowych druków może zwrócić się do podmiotu świadczącego usługę o zgodę na nadawanie druków w stanie zamkniętym.
§  27.
1.
Ankiety powinny być oznaczone wyraźnym napisem "Ankieta", umieszczonym przez nadawcę w górnym lewym rogu strony adresowej przesyłki.
2.
Do ankiet nie wolno załączać dodatkowej korespondencji ani przedmiotów.
3.
Organizator badań ankietowych zobowiązany jest do podania w objaśnieniach ankiety, kierowanej do respondentów, informacji dotyczących sposobu odesłania wypełnionej ankiety.
§  28.
1.
Nadawca może przekazać podmiotowi do przewozu i doręczenia list wartościowy, którego wartość określił w kwocie nie wyższej niż maksymalna wartość listów wartościowych przyjmowanych przez ten podmiot do przewozu i doręczenia.
2.
Podaną masę listu wartościowego do 2.000 g ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych wypadkach - z tolerancją do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi.