Rozdział 2 - Zawieranie umów o świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  2

Zawieranie umów o świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym

§  9.
1.
Umowa o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym jest zawarta:
1)
w wypadku zwykłych przesyłek listowych - w chwili ich przekazania podmiotowi do przewozu i doręczenia,
2)
w wypadku listów poleconych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych - w chwili wydania przez podmiot potwierdzenia nadania.
2.
Osobę fizyczną, która przekazuje podmiotowi przesyłkę lub przekaz pocztowy do przewozu i doręczenia, uważa się za upoważnioną przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym.
§  10.
1.
Nadawca może w czasie, zanim podmiot doręczy albo wyda przesyłkę lub przekaz pocztowy odbiorcy, odstąpić od umowy przez pisemne zgłoszenie w placówce nadawczej żądania wycofania i zwrotu przesyłki lub przekazu pocztowego.
2.
W wypadku i w czasie, o którym mowa w ust. 1, nadawca może zmienić zakres umowy przez zgłoszenie w placówce nadawczej żądania zmiany adresata lub jego adresu.
§  11.
Listy opłacone i oznakowane jako polecone, przekazane podmiotowi bez uzyskania potwierdzenia nadania, traktowane są jak listy zwykłe.
§  12.
1.
Nadawca wypełnia przeznaczone dla niego części formularza lub blankietu, stosowanego przez podmiot przy świadczeniu usługi pocztowej o charakterze powszechnym. Podmiot może odmówić wykonania usługi, jeżeli formularz został wypełniony niekompletnie, nieczytelnie, ze skreśleniami, śladami wycierań oraz zmian.
2.
Stosowanie formularzy i blankietów nakładu innego niż nakład podmiotu wymaga zgody tego podmiotu.
3.
W wypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż określone w ust. 1 i 2, podmiot ma prawo odmówić wykonania usługi.
§  13.
1.
Nadawca uiszcza z góry opłatę za przewóz i doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego oraz wykonanie świadczeń dodatkowych, o których mowa w § 36, chyba że uzgodnił z podmiotem inny sposób uiszczenia opłaty.
2.
Na wniosek adresata otrzymującego duże ilości przesyłek listowych podmiot może w umowie ustalić z nim inne zasady pobierania opłaty za te przesyłki niż te, o których mowa w ust. 1.
§  14.
W wypadku gdy formą opłat za usługi pocztowe o charakterze powszechnym jest stosowanie znaków opłaty, do zamieszczania ich na opakowaniu przesyłki zobowiązany jest nadawca.
§  15.
1.
Nadpłata należności za zwykłą przesyłkę listową nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną jej powstania jest wina podmiotu przyjmującego przesyłkę.
2.
Nadpłata należności przysługująca za przesyłkę, o której mowa w ust. 1, oraz za przesyłkę rejestrowaną lub za przekaz pocztowy zwracana jest na żądanie nadawcy.
3.
Nadpłata należności zwracana jest w formie pieniężnej.
§  16.
1.
Przekazaną do przewozu i doręczenia nie opłaconą zwykłą przesyłkę listową podmiot zwraca do nadawcy, który:
1)
uiszcza specjalną opłatę i odbiera przesyłkę lub
2)
uiszcza specjalną opłatę oraz opłatę ustaloną za tego rodzaju przesyłkę i ponownie przekazuje podmiotowi do przewozu i doręczenia.

Jeżeli nadawca odmówi uiszczenia opłaty lub uiszczenie opłaty przez nadawcę jest niemożliwe, przesyłkę traktuje się jako niedoręczalną.

2.
Jeżeli na przesyłce, o której mowa w ust. 1, nie jest podany adres nadawcy, przesyłkę taką podmiot wysyła do adresata. Przed doręczeniem adresatowi lub odbiorcy nie opłaconej zwykłej przesyłki listowej uiszcza on specjalną opłatę oraz opłatę ustaloną za tego rodzaju przesyłkę. Jeżeli adresat odmówi uiszczenia opłaty lub uiszczenie opłaty przez adresata jest niemożliwe, przesyłkę traktuje się jako niedoręczalną.
§  17.
Zwykłą przesyłkę listową przekazaną podmiotowi do przewozu i doręczenia, opłaconą w kwocie niższej od należnej, podmiot traktuje jak nie opłaconą, z zastrzeżeniem, że opłaty, o których mowa w § 16, pomniejsza się o kwotę już opłaconą.
§  18.
Pobranie przez podmiot niższej od należnej opłaty za nadanie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego nie zwalnia podmiotu od obowiązku wykonania usługi i nie powoduje obowiązku uiszczenia dopłaty przez nadawcę lub adresata.
§  19.
Nadawca przesyłki lub przekazu pocztowego uiszcza dodatkowo opłatę za:
1)
odstąpienie przez nadawcę od umowy przewozu i doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,
2)
polecenie zmiany adresu lub adresata przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,
3)
zwrot do nadawcy przesyłki lub przekazu pocztowego po wyczerpaniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia, możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
4)
doręczenie przez posłańca przekazu pocztowego traktowanego jako telegraficzny.
§  20.
1.
Adresat przesyłki lub przekazu pocztowego uiszcza dodatkowo opłatę za:
1)
przechowanie przesyłki lub przekazu pocztowego po terminach odbioru, o których mowa w § 57,
2)
dosłanie przesyłki lub przekazu pocztowego na wskazany przez niego adres,
3)
przepakowanie lub dodatkowe opakowanie paczki pocztowej w wypadkach, o których mowa w § 62 i 63.
2.
Niezapłacenie należności, o których mowa w ust. 1, uważa się za odmowę przyjęcia przez adresata przesyłki lub przekazu pocztowego, co powoduje ich zwrot do nadawcy, z zastosowaniem przepisów § 21 ust. 2 i 3.
§  21.
1.
Po wyczerpaniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia, możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy przesyłki lub przekazu pocztowego są one zwracane nadawcy.
2.
Odmowa przyjęcia przez nadawcę przesyłki lub przekazu pocztowego, o których mowa w ust. 1, powoduje, że traktuje się je jako niedoręczalne. Nie zwalnia to nadawcy od obowiązku uiszczenia należności ciążących na przesyłce lub przekazie pocztowym.
3.
Po wyczerpaniu możliwości zwrotu przesyłki lub przekazu pocztowego do nadawcy traktuje się je jako niedoręczalne.