Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym,
2)
świadczenia dodatkowe do tych usług i warunki ich wykonywania,
3)
terminy, po których upływie doręczenie przesyłki pocztowej nadanej jako ekspresowa lub przekazu pocztowego uważa się za opóźnione,
4)
wypadki, w których przekaz pocztowy uważa się za nie doręczony,
5)
warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja, oraz szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przesyłce - rozumie się przez to list zwykły, list polecony, list wartościowy, kartkę pocztową, druk, druk bezadresowy, ankietę oraz paczkę pocztową,
2)
liście - rozumie się przez to korespondencję pisemną lub rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, nadane w zamkniętym opakowaniu,
3)
zwykłej przesyłce listowej - rozumie się przez to list zwykły, kartkę pocztową, druk, druk bezadresowy i ankietę, przyjęte do przewozu i doręczenia bez potwierdzenia nadania,
4)
poleconej przesyłce listowej (liście poleconym) - rozumie się przez to list przyjęty do przewozu i doręczenia za potwierdzeniem nadania, wyodrębniony w przewozie i doręczany za pokwitowaniem odbioru,
5)
kartce pocztowej - rozumie się przez to przyjętą do przewozu i doręczenia korespondencję pisemną umieszczoną na kartce wykonanej z jasnego kartonu, w kształcie prostokąta, o wymiarach określonych w § 23 ust. 3, nie wymagającą opakowania,
6)
druku - rozumie się przez to informację pisemną lub graficzną, wykonaną na papierze lub innym materiale używanym w drukarstwie za pomocą technik drukarskich lub podobnych więcej niż w jednym egzemplarzu, przyjmowaną do przewozu i doręczenia w opakowaniu umożliwiającym sprawdzenie zawartości,
7)
druku bezadresowym - rozumie się przez to przesyłkę odpowiadającą warunkom określonym dla druków, na której adresat nie jest zidentyfikowany w adresie i która może być przyjęta do przewozu i doręczenia bez opakowania,
8)
ankiecie - rozumie się przez to druk w postaci formularza lub pisma zawierającego odpowiedzi na pytania, nadawany na adres organizatora badań,
9)
przesyłce rejestrowanej - rozumie się przez to przesyłkę przyjętą do przewozu za potwierdzeniem nadania i doręczaną za pokwitowaniem odbioru,
10)
przesyłce niedoręczalnej - rozumie się przez to przesyłkę, która nie może być doręczona adresatowi ani zwrócona nadawcy,
11)
przekazie pocztowym niedoręczalnym - rozumie się przez to przekaz pocztowy, który nie może być doręczony adresatowi ani zwrócony nadawcy,
12)
nadawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z podmiotem umowę o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym,
13)
adresacie - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dla której przeznaczona jest przesyłka lub przekaz pocztowy,
14)
odbiorcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przesyłka bądź przekaz pocztowy zostały doręczone,
15)
potwierdzeniu nadania - rozumie się przez to dokument wydany przez podmiot nadawcy, pełnomocnikowi lub osobie upoważnionej jako dowód przyjęcia przesyłki lub przekazu pocztowego,
16)
pokwitowaniu odbioru - rozumie się przez to pisemne potwierdzenie przez odbiorcę wykonania przez podmiot zleconej mu usługi pocztowej o charakterze powszechnym,
17)
placówce nadawczej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podmiotu, zawierającą umowę o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym,
18)
placówce oddawczej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podmiotu, która doręcza lub wydaje przesyłkę albo przekaz pocztowy,
19)
miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowana jest co najmniej jedna placówka nadawcza i oddawcza,
20)
granicznej wartości przesyłki lub przekazu pocztowego - rozumie się przez to kwotę stanowiącą 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce za rok poprzedni, określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Monitorze Polskim, i zaokrągloną w górę do pełnych setek złotych, wprowadzaną przez podmiot do stosowania od pierwszego kwietnia każdego roku,
21)
podmiocie - rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska i inne podmioty świadczące usługi pocztowe o charakterze powszechnym na podstawie koncesji, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego,
22)
Poczcie Polskiej - rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska,
23)
regulaminie - rozumie się przez to przepisy ustanowione przez podmiot na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) i podane przez ten podmiot do publicznej wiadomości.
§  3.
1.
Podmiot może odmówić wykonania usługi pocztowej o charakterze powszechnym wyłącznie wtedy, gdy przesyłka lub przekaz pocztowy nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu.
2.
Szczególne zasady doręczania niektórych przesyłek listowych, w tym pism sądowych i dokumentów wojskowych, określają odrębne przepisy.
§  4.
1.
Z przewozu pocztowego wyłączone są rzeczy:
1)
niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, z wyjątkiem tych, które zostały dopuszczone do przewozu w paczkach pocztowych na warunkach szczególnych, określonych w § 32,
2)
mające na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3)
których przewóz jest zakazany na podstawie odrębnych przepisów.
2.
W wypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przesyłka może stanowić przedmiot czynu przestępnego, podmiot powiadamia o tym organy powołane do ścigania przestępstw i zatrzymuje przesyłkę do chwili jej oględzin przez ten organ.
3.
Przesyłek pochodzących od różnych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "osobami", lub przesyłek adresowanych do różnych osób nie wolno nadawać w jednej przesyłce.
§  5.
1.
Przesyłki powinny być opakowane stosowanie do zawartości, formy, masy i wielkości, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, nie powodujący uszkodzeń przewożonych przesyłek oraz nie zagrażający zdrowiu, życiu i mieniu, jak i środowisku naturalnemu.
2.
Ze względu na bezpieczeństwo przewożonych przesyłek do zamykania opakowań tych przesyłek nie wolno stosować metalowych lub plastikowych klamer, spinaczy, zszywaczy i innych tego typu materiałów.
3.
Do opakowania przesyłki powinny być użyte materiały, które dają możliwość wyraźnego, trwałego umieszczenia adresu i innych niezbędnych oznaczeń.
4.
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
5.
Opakowanie listu wartościowego i paczki pocztowej z podaną wartością powinno:
1)
uniemożliwiać dostęp do ich zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
2)
być odpowiednio wytrzymałe i umożliwiać umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń,
3)
być zamknięte i dodatkowo zabezpieczone za pomocą identycznych pieczęci lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego środka,
4)
być wykonane z jednego kawałka trwałego papieru, jeżeli opakowanie stanowi papierowa koperta.
6.
Opakowanie, o którym mowa w ust. 5, nie może być całkowicie lub w części przezroczyste.
§  6.
1.
Przesyłki muszą być oznaczone przez naniesienie w sposób trwały i czytelny na ich opakowaniu informacji jednoznacznie identyfikującej adresata, a w wypadku przesyłek rejestrowanych - także informacji identyfikującej nadawcę. W razie stosowania jako opakowania kopert z przezroczystym okienkiem adresowym, adres powinien być umieszczony na kartce papieru znajdującej się wewnątrz przesyłki - w polu okienka, w taki sposób, aby kartka nie mogła przesuwać się poza to pole.
2.
Informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki. Informację identyfikującą nadawcę należy umieszczać w górnej lewej części strony adresowej przesyłki.
3.
Stronę adresową w wypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych wypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
4.
W wypadku usług świadczonych przez Pocztę Polską obowiązuje podanie w informacji identyfikującej adresata i nadawcę pocztowego numeru adresowego.
5.
W wypadku listu wartościowego i paczki pocztowej z podaną wartością, kwota deklarowanej wartości, podana w złotych, cyframi i słownie, bez zamazywań i poprawek, powinna być naniesiona przez nadawcę w sposób trwały na opakowaniu, bezpośrednio powyżej informacji identyfikującej adresata.
6.
Zwykłe przesyłki listowe, z wyjątkiem druków bezadresowych, nie posiadające informacji identyfikującej adresata albo oznaczone w sposób błędny lub niepełny, jeżeli nie posiadają także informacji identyfikującej nadawcę, traktowane są jako przesyłki niedoręczalne.
§  7.
W razie nadawania jednorazowo co najmniej dziesięciu przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych, nadawca przekazuje je podmiotowi w sposób uporządkowany.
§  8.
1.
Podmiot przed przyjęciem do przewozu i doręczenia przesyłki może zażądać od nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy zawartość i zabezpieczenie wewnętrzne odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu.
2.
Po przyjęciu przesyłki podmiot może dokonać sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że otwarcie przesyłki nastąpi w obecności nadawcy. Jeżeli wezwanie nadawcy nie jest możliwe lub nie stawi się on w wyznaczonym terminie, przesyłkę inną niż list otwiera się w obecności co najmniej dwóch pracowników i wynik sprawdzenia zamieszcza się w protokole.
3.
Jeżeli z powodu nieobecności nadawcy nie można otworzyć listu w celu usunięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności jego zawartości z przepisami rozporządzenia, list ten wyłącza się z przewozu i traktuje jako niedoręczalny.
4.
W razie stwierdzenia, że zawartość lub zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki nie odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu, podmiot zwraca tę przesyłkę nadawcy, a jeżeli nie jest to możliwe, traktuje ją jako niedoręczalną.