Rozdział 11 - Przepisy końcowe - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  11

Przepisy końcowe

§  74.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej (Dz. U. Nr 96, poz. 427).
§  75.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.