§ 4. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1302

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2014 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. Nr 160, poz. 958), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).