§ 3. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1302

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2014 r.
§  3.
Regulaminy studiów uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc do końca roku akademickiego 2014/2015.