§ 2. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1302

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2014 r.
§  2.
Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.