§ 3. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.160.958

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.3)