§ 1. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.160.958

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2011 r.
§  1.
Postanowienia regulaminu studiów w uczelniach określają:
1)
czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
2)
termin i sposób podawania do wiadomości studentów planów studiów i programów kształcenia;
3)
warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, w tym uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów (w roku lub semestrze) oraz sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych;
4)
stosowane skale ocen;
5)
stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta;
6)
sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;
7)
warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia;
8)
tryb i warunki realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych;
9)
zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych;
10)
warunki skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów;
11)
warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i długoterminowego;
12)
warunki zmiany kierunku lub formy studiów;
13)
warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta;
14)
sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze;
15)
warunki wznawiania studiów;
16)
warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów;
17)
tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;
18)
warunki ukończenia studiów.