Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  16.
1. Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna określać w szczególności termin wydatkowania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
3. Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji.