Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych określonego w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła", ustanowionym uchwałą nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła", zwanym dalej "programem".
§  2.
1. Organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, zwane dalej "szkołami", udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "pomocami dydaktycznymi", w celu wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "TIK", w procesie nauczania w klasach IV-VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
2. Wykaz pomocy dydaktycznych, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, oraz warunki, jakie spełniają pomoce dydaktyczne, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Z pomocy dydaktycznych mogą, w miarę możliwości, korzystać uczniowie klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach.
§  3.
1. Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, zwane dalej "wsparciem finansowym", może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły, zwanym dalej "organami prowadzącymi".
2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowej dla organów prowadzących.
§  4.
1. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.
2. Za wkład własny uważa się:
1) środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący od dnia 1 stycznia 2012 r. na zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń, które stanowią pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) środki finansowe, które zostaną wydatkowane przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycznych określonych w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełniających warunki określone w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 11 ust. 1.
3. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego stanowią co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
4. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych określonych w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia są wydatkami inwestycyjnymi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50% kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.
§  5.
1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:
1) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 1 do 100, zwanych dalej "szkołami małymi" - 90.000 zł;
2) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 101 do 300, zwanych dalej "szkołami średnimi" - 140.000 zł;
3) dla szkół, w których liczba uczniów wynosi 301 i więcej, zwanych dalej "szkołami dużymi" - 200.000 zł.
2. Wsparcia finansowego udziela się w wysokości wnioskowanych kwot, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, nie więcej jednak niż maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 1.
§  6.
1. W ramach udzielonego wsparcia finansowego organy prowadzące są obowiązane zakupić pomoce dydaktyczne, które wraz z pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach wkładu własnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, pozwolą uzyskać w szkołach funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Do uzyskania funkcjonalności określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia można uwzględnić sprzęt komputerowy i inne urządzenia wykorzystywane w szkole jako pomoce dydaktyczne przed złożeniem wniosku dyrektora szkoły, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli stanowią one pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
3. W ramach odpowiednio udzielonego wsparcia finansowego oraz wkładu własnego organy prowadzące są obowiązane zainstalować, uruchomić i zintegrować zakupiony sprzęt komputerowy i inne urządzenia, a w przypadku pomocy dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7-10, 15 i 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zapewnić również techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu.
4. Organ prowadzący jest obowiązany zapewnić usługę administrowania sprzętem i urządzeniami zakupionymi w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego.
§  7.
1. W związku z udzieleniem wsparcia finansowego organy prowadzące są obowiązane zapewnić zrealizowanie w szkołach zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania:
1) powołanie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV-VI w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK;
2) uczestnictwo szkolnego e-koordynatora w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
3) uczestnictwo nauczycieli klas IV-VI w organizowanych przez szkolnego e-koordynatora formach wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu;
4) uczestnictwo co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2));
5) uczestnictwo co najmniej 50% nauczycieli klas IV-VI w koordynowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:
a) udział nauczycieli klas IV-VI w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy,
b) zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów:
w szkołach małych - co najmniej 2 lekcji otwartych,
w szkołach średnich - co najmniej 4 lekcji otwartych,
w szkołach dużych - co najmniej 6 lekcji otwartych,
c) udostępnienie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk:
w szkołach małych - co najmniej 3 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
w szkołach średnich - co najmniej 6 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
w szkołach dużych - co najmniej 9 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
d) zrealizowanie projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów:
w szkołach małych - co najmniej 2 projektów edukacyjnych,
w szkołach średnich - co najmniej 4 projektów edukacyjnych,
w szkołach dużych - co najmniej 6 projektów edukacyjnych;
6) wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, średnio w każdym tygodniu nauki:
a) prowadzonych w oddziałach klas IV-VI - w przypadku wariantu I, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1:
w szkołach małych - na co najmniej 3 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach średnich - na co najmniej 6 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach dużych - na co najmniej 9 godzinach zajęć lekcyjnych,
b) prowadzonych w oddziałach klas IV - w przypadku wariantu II, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2:
w szkołach małych - na co najmniej 3 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach średnich - na co najmniej 6 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach dużych - na co najmniej 9 godzinach zajęć lekcyjnych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1-5 - są realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji do dnia 31 maja 2013 r.;
2) pkt 6 - są realizowane w okresie od dnia zainstalowania, uruchomienia i zintegrowania zakupionego w ramach wsparcia finansowego sprzętu i urządzeń oraz przeprowadzenia technicznego szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu do dnia 31 maja 2013 r.
§  8.
1. Zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, mogą być wykorzystywane przez uczniów w wariancie:
1) wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, zwanym dalej "wariantem I";
2) w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu, zwanym dalej "wariantem II".
2. Warunki udostępniania uczniom przenośnych komputerów do korzystania w domu ustala dyrektor szkoły.
§  9.
1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między województwa na podstawie liczby szkół w danym województwie, według danych Systemu Informacji Oświatowej, zwanego dalej "SIO", na dzień 30 września 2011 r., z uwzględnieniem podziału na szkoły małe, średnie i duże oraz wysokości maksymalnych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 5 ust. 1.
2. Na realizację każdego z wariantów, o których mowa w § 8 ust. 1, wojewoda przeznacza nie mniej niż 20% kwoty środków budżetu państwa przyznanych na województwo i nie więcej niż 80% tej kwoty.
§  10.
1. W terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
2. Wniosek dyrektora szkoły zawiera:
1) nazwę szkoły, adres, numer telefonu i adres e-mail;
2) informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców lub mieście liczącym powyżej 5000 mieszkańców;
3) liczbę uczniów w klasach I-VI według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
4) przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013;
5) przewidywaną liczbę nauczycieli klas IV-VI w roku, szkolnym 2012/2013, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;
6) informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych, w podziale na pomoce dydaktyczne, uwzględnione zgodnie z § 6 ust. 2 do uzyskania funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
7) informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań;
8) informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
9) informację o wyborze wariantu I albo wariantu II;
10) informację o wyborze drugiego wariantu albo odstąpieniu od udziału w programie - jeżeli szkoła nie zostanie zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach pierwszego wybranego wariantu;
11) kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego oraz środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
12) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Jeżeli koszty zakupu w ramach wsparcia finansowego pomocy dydaktycznych zapewniających, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2, uzyskanie funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia są niższe od maksymalnej wysokości wsparcia finansowego, o której mowa w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły może uwzględnić we wniosku inne niezbędne szkole pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełniające warunki określone w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, do kwoty maksymalnej wysokości wsparcia finansowego.
§  11.
1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. organ prowadzący występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Wniosek organu prowadzącego zawiera:
1) wykaz szkół objętych wnioskami dyrektorów szkół, o których mowa w § 10 ust. 1, z podziałem na szkoły małe, średnie i duże oraz z podaniem informacji, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 i 10, w odniesieniu do poszczególnych szkół;
2) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół;
3) informację o wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych szkół.
3. Do wniosku organu prowadzącego dołącza się oryginały wniosków dyrektorów szkół, o których mowa w § 10 ust. 1.
§  12.
1. Zespół powołany przez wojewodę, zwany dalej "zespołem", dokonuje oceny formalnej wniosków organów prowadzących, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym.
2. Zespół składa się z co najmniej czterech osób.
3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.
§  13.
1. Jeżeli wnioskowana przez organy prowadzące łączna kwota wsparcia finansowego jest niższa lub równa kwocie środków budżetu państwa przyznanych na województwo zgodnie z § 9 ust. 1, zespół kwalifikuje wszystkie szkoły do objęcia wsparciem finansowym.
2. Jeżeli wnioskowana przez organy prowadzące łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa od kwoty środków budżetu państwa przyznanych na województwo zgodnie z § 9 ust. 1, zespół kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  14.
1. Zespół sporządza protokół ze swoich prac i przedkłada go wojewodzie.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) wykaz szkół, w podziale na szkoły według wariantów I i II oraz wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2;
2) wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, w podziale na szkoły według wariantów I i II;
3) wykaz szkół niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym, w podziale na szkoły według wariantów I i II.
§  15. W terminie do dnia 14 maja 2012 r. wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego, wraz z kopią protokołu, o którym mowa w § 14 ust. 1.
§  16.
1. Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna określać w szczególności termin wydatkowania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
3. Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji.
§  17. W terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  18. W terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania zawierające:
1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonej dotacji, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2) ocenę stopnia realizacji przez szkoły zadań, o których mowa w § 7 ust. 1, w tym ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
3) ocenę efektów wdrożenia w szkołach wariantów I i II;
4) charakterystykę problemów i barier w realizacji zadania, na które została udzielona dotacja, oraz zadań, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  19. W terminie do dnia 15 lipca 2013 r. wojewodowie dokonują oceny efektów realizacji programu na terenie danego województwa oraz składają ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdania w tej sprawie.
§  20.
1. Do celów bieżącego monitoringu realizacji programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu.
2. Szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji programu dokonywanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
§  21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH, NA ZAKUP KTÓRYCH MOŻE BYC UDZIELONE WSPARCIE FINANSOWE, ORAZ WARUNKI, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ POMOCE DYDAKTYCZNE

1. Organy prowadzące szkoły w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące pomoce dydaktyczne:

1) przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zwane dalej "przenośnym komputerem dla ucznia";

2) przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zwane dalej "przenośnym komputerem dla nauczyciela";

3) szafkę do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadającą funkcję ładowania baterii - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera;

4) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie;

5) drukarkę;

6) skaner;

7) tablicę interaktywną z systemem mocowania;

8) urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji;

9) system do zbierania i analizowania odpowiedzi;

10) projektor krótkoogniskowy;

11) głośniki;

12) kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową;

13) punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej;

14) ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS);

15) projektor multimedialny;

16) ekran projekcyjny;

17) wizualizer.

2. Pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;

3) w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

4) są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE STOSOWANIA TIK W PROWADZENIU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

1) stały dostęp do Internetu o przepustowości przynajmniej:

a) prędkość pobierania danych z sieci Internet 8 Mb/s,

b) prędkość wysyłania danych do sieci Internet 2 Mb/s;

2) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 uczniów albo powyżej 300 uczniów, szkoła posiada odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów, składające się co najmniej z:

a) przenośnego komputera dla nauczyciela i przenośnych komputerów dla uczniów (liczba komputerów przenośnych dla uczniów nie może być mniejsza od liczby uczniów uczestniczących w zajęciach lekcyjnych) wraz z:

– zainstalowanym systemem operacyjnym,

– oprogramowaniem biurowym - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera,

– oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia,

– oprogramowaniem zabezpieczającym komputer w przypadku kradzieży - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera,

– oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera,

– oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; w przypadku wariantu I oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) rutera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS),

c) szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadającej funkcję ładowania baterii - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera;

3) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo powyżej 300, szkoła posiada odpowiednio, co najmniej, jedną albo dwie sale lekcyjne z dostępem do Internetu, dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów;

4) w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego;

5) szkoła zapewnia komputery przenośne do użytku służbowego nauczycielom klas IV-VI prowadzącym w ramach programu zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK;

6) szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Algorytm podziału środków budżetu państwa przyznanych na województwo, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, w stosunku do szkół objętych wnioskami organów prowadzących, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, obejmuje:

1) podział wniosków organów prowadzących według wariantu I i wariantu II;

2) obliczenie sumy wnioskowanych kwot wsparcia finansowego w wariancie I (WI) i wariancie II (WII);

3) podział WI i WII na kwoty wsparcia finansowego wnioskowane przez szkoły małe, średnie i duże (a, b, c);

4) jeżeli WI ≥ 0,2×(WI+WII) i WII ≥ 0,2×(WI+WII), przeprowadza się losowanie szkół z puli WI i WII proporcjonalnie do podziału (a, b, c) do wysokości:

a) WI/(WI+WII)×D - w przypadku wariantu I i

b) WII/(WI+WII)×D - w przypadku wariantu II

– gdzie D oznacza kwotę środków budżetu państwa przyznanych na województwo;

5) jeżeli WI ≥ 0,2×D i WII ≥ 0,2×D i WI lub WII < 0,2×(WI+WII), przeprowadza się losowanie szkół:

a) z mniejszej puli proporcjonalnie do podziału (a, b, c) do kwoty 0,2×D,

b) z większej puli proporcjonalnie do podziału (a, b, c) do kwoty 0,8×D;

6) jeżeli WI lub WII < 0,2×D:

a) wszystkie szkoły z mniejszej puli są kwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym,

b) z większej puli przeprowadza się losowanie szkół do kwoty 0,8×D,

c) mniejszą pulę dopełnia się do kwoty 0,2×D - w drodze losowania szkół spośród tych szkół, które wskazały drugi wariant, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia - do kwoty dopełnienia według uznania wojewody.

Przez "mniejszą pulę" rozumie się co najmniej 20% środków budżetu państwa przyznanych na województwo, które wojewoda przeznacza na realizację wariantu I albo II, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

Losowanie szkół przeprowadza się, mając na uwadze konieczność zagwarantowania porównywalnego prawdopodobieństwa zakwalifikowania do objęcia wsparciem finansowym w danym województwie wszystkich szkół objętych wnioskami organów prowadzących.