Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  10.
1. W terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
2. Wniosek dyrektora szkoły zawiera:
1) nazwę szkoły, adres, numer telefonu i adres e-mail;
2) informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców lub mieście liczącym powyżej 5000 mieszkańców;
3) liczbę uczniów w klasach I-VI według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
4) przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013;
5) przewidywaną liczbę nauczycieli klas IV-VI w roku, szkolnym 2012/2013, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;
6) informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych, w podziale na pomoce dydaktyczne, uwzględnione zgodnie z § 6 ust. 2 do uzyskania funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
7) informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań;
8) informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
9) informację o wyborze wariantu I albo wariantu II;
10) informację o wyborze drugiego wariantu albo odstąpieniu od udziału w programie - jeżeli szkoła nie zostanie zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach pierwszego wybranego wariantu;
11) kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego oraz środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
12) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Jeżeli koszty zakupu w ramach wsparcia finansowego pomocy dydaktycznych zapewniających, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2, uzyskanie funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia są niższe od maksymalnej wysokości wsparcia finansowego, o której mowa w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły może uwzględnić we wniosku inne niezbędne szkole pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełniające warunki określone w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, do kwoty maksymalnej wysokości wsparcia finansowego.